Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest niezależną organizacją pozarządową działającą od czerwca 2010 r. Naszą główną misją jest wzmacnianie świadomości w obszarze zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni.

Edukujemy, przeprowadzamy gry sztabowe i ćwiczenia, organizujemy wydarzenia zrzeszając środowisko bezpieczeństwa teleinformatycznego. Budujemy również potencjał naukowo-badawczy poprzez realizowanie raportów, ekspertyz czy specjalistycznych projektów w naszej branży. Angażujemy się w prace nad budowaniem systemu organizacji cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Fundacja to jednak przede wszystkim ludzie – zespół ekspertów, którzy z pasją rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach cyberbezpieczeństwa. Naszą wizją jest bycie jedną z najbardziej inspirujących organizacji, która potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez nieustannie zmieniające się spektrum cyber zagrożeń.

Członkowie fundacji są częścią konsorcjum organizującego współpracę CERT-ów europejskich w ramach inicjatywy TRUSTED INTRODUCER, będącej częścią projektu GENAT TF-CSIRT. Blisko współpracuje również z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Fundacja jest członkiem
APWG (The Anti-Phishing Working Group) oraz polskiego forum zespołów reagujących i zespołów bezpieczeństwa – ABUSE- FORUM.

FUNDATOR

Mirosław Maj      Fundacja Bezpieczna Cyberprestrzeń, ComCERT SA

Mirosław Maj jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN, brał udział w tworzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na PW, UJ, PwB, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Jest współzałożycielem międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty.

Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT oraz przeprowadza procesy akredytacji i certyfikacji tych zespołów. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber”

Obserwuj na Twitterze:

T

RADA FUNDACJI

Maciej Kozłowski    Fundacja Bezpieczna Cyberprestrzeń

Z wykształcenia astronom, absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń i współpracownik wybitnego polskiego astronoma, prof. Bohdana Paczyńskiego, jest bardzo mocno związany z rozwojem polskiego Internetu. Po studiach pracował w instytucjach prowadzących badania w dziedzinie astronomii i astrofizyki: w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Obliczeniowym PAN (obecnie Instytut Podstaw Informatyki PAN), wreszcie w Centrum Astronomicznym PAN. Uzyskał tytuł doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku starań środowiska naukowo-akademickiego o dostęp do międzynarodowych sieci komputerowych Maciej Kozłowski był w grupie inicjującej te działania i realizującej poszczególne etapy budowy sieci Internet w Polsce. Był bezpośrednio zaangażowany w uzyskanie zniesienia embarga na dostęp Polski do światowych sieci komputerowych i – wspólnie z Krzysztofem Hellerem i Rafałem Pietrakiem – w zorganizowanie sieci Internet w Polsce i dołączenie jej do światowego Internetu. Maciej Kozłowski jest jednym z założycieli NASK. W ciągu kolejnych lat istnienia NASK pełnił on kolejno: funkcję zastępcy dyrektora – pełnomocnika ds. budowy warszawskiej sieci komputerowej WARMAN (jednej z pierwszych w Europie sieci metropolitalnych w technologii ATM), zastępcy dyrektora ds. naukowych, zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej NASK oraz przewodniczącego Rady Użytkowników sieci WARMAN. W latach 2000–2009 był Dyrektorem NASK. Autor wielu publikacji i wystąpień na temat Internetu i zaawansowanych technologii sieciowych na konferencjach w Polsce i za granicą.

Maciej Kozłowski jest współzałożycielem i aktywnym członkiem powstałej w 1999 r. międzynarodowej organizacji CENTR – Council of European National Top-level Domain Registries, której celem jest koordynacja serwisu nazw internetowych w krajach europejskich. Jest także członkiem założycielem stowarzyszenia Polskie Forum Społeczeństwa Informacyjnego „SPIN” i członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Robert Kośla   Microsoft

Microsoft Europe, dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności na Region Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1994 r. w Urzędzie Ochrony Państwa, najpierw w Wydziale Badań Rozwoju i Wdrożeń Biura Szyfrów (następnie Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki). W latach 1998-2002 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a w latach 2002-2006 zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (DBTI) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierował pionem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego nadzorując m.in. prace Laboratorium Ochrony Kryptograficznej, Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej i Laboratorium Ochrony Fizycznej DBTI ABW. Współautor koncepcji budowy środków ochrony informacji niejawnych oraz krajowego schematu badań i certyfikacji tych środków (m.in. z wykorzystaniem kryteriów ITSEC, Common Criteria oraz kryteriów krajowych). Współautor projektu ustawy o podpisie elektronicznym.

W latach 1998-2008 reprezentował Polskę w Komitecie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO, następnie NATO Information Assurance Sub-Committee (SC/4). Współautor dyrektyw i zaleceń technicznych opracowanych przez grupy robocze Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO. W latach 2006-2008 zastępca dyrektora ds. systemów SIS i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA, gdzie pełnił funkcję krajowego lidera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS1+, SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, kierunek systemy informatyczne, specjalizacja: systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

Krzysztof Szczypiorski       Politechnika Warszawska / Cryptomage SA

Krzysztof Szczypiorski jest profesorem Politechniki Warszawskiej (PW) zatrudnionym w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI). Jego zainteresowania naukowe obejmują: teorie obserwacji zmiany, bezpieczeństwo sieciowe, informatykę śledczą, biały wywiad oraz sieci bezprzewodowe.

Posiada stopnie: doktora nauk technicznych (2007, z wyróżnieniem) i doktora habilitowanego nauk technicznych (2012) w zakresie telekomunikacji uzyskane na WEiTI PW. W 2013 ukończył studia podyplomowe z psychologii motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest także absolwentem Szkoły Biznesu im. Hassa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA (2013).

Twórca i kierownik centrum szkoleniowego International Telecommunication Union Internet Training Centre (ITU-ITC – http://itu-itc.pl/) ustanowionego w 2003 roku. Kierownik grupy badawczej Network Security Group na PW (http://secgroup.pl/). Kierował projektami fundowanymi przez: Siły Zbrojne USA (w tym Armię USA i Siły Powietrzne USA), Unię Europejska (FP7), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fonds National de la Recherche (Luksemburg). Autor lub współautor ponad 180 publikacji, w tym ponad 130 artykułów, jednego patentu oraz ponad 50 referatów zaproszonych. Od ponad 20 lat pracuje jako niezależny konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego, telekomunikacji i informatyki, m.in. dla: Cisco, Hewlett-Packard, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Finansów, Oracle, Orange, Polkomtel, PwC, T-Mobile. Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).