Mirosław Maj

Mirosław Maj od 2010 r. jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. Jest doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na UJ, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach, w tym propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP.

W 2012, 2013, 2014 i 2015 roku koordynował pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study.

Marcin Fronczak

Certyfikowany audytor oraz ekspert w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem IT – CISA, CIA, CRISC, ISO 27001 LA. Przez wiele lat zarządzał bezpieczeństwem IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz wykonywał audyty bezpieczeństwa obszaru IT/OT dla operatora infrastruktury krytycznej. Założyciel polskiego oddziału Cloud Security Alliance. Pierwszy w Polsce posiadacz certyfikatu i trener z zakresu bezpieczeństwa chmur Certified Cloud Security Knowledge (CCSK).

Kamil Gapiński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wiodący normy ISO/IEC 22301. Konsultant w zakresie wsparcia dla projektowania i budowy zespołów CSIRT oraz struktur SOC. Pracował z z tego typu zespołami w kraju i zagranicą. Wykładowca na studiach podyplomowych związanych z cyberbezpieczeństwem.

Cyprian Gutkowski 

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Beata Kałowska

W zespole Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń od 3 lat. Odpowiada za współpracę z partnerami Fundacji oraz zajmuje się projektem Security Case Study. Wcześniej przez wiele lat związana z sektorem bankowym. Pełniła funkcję kierownika zespołu ds. scoringu i ratingu. Pracowała w takich bankach jak: Millennium BIG Bank S.A., ING Barings, PBK S.A., Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A., BPH S.A. Większość czasu poświęcając ryzyku kredytowemu implementując metody ratingów wewnętrznych, monitorując i kalibrując modele scoringowe, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji modeli, ich udoskonalaniem, testowaniem, wdrażaniem.

Aleksandra Kopciuch

Absolwentka kierunku obronność państwa na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. Zdobyła I miejsce za wygłoszenie i publikację referatu pt. „Social media zagrożeniem dla bezpieczeństwa i obronności” na II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych WAT. Członek koła naukowego Securitas et Defensio WAT. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień operacji informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

Adrianna Maj

Koordynuje działalność PR Fundacji od 2011 roku. Absolwentka dwóch uczelni artystycznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu projektów PR-owych i marketingowych pracując z takimi markami jak PZ Cussons, Nestle, Gerber, Polpharma, BAYER, Reckitt Benckiser. Przez wiele lat pracowała dla lidera rynku kreatywnego White Cat Studio.  W FBC oprócz pełnienia funkcji menadżera PR, odpowiada za prowadzenie akcji uświadamiających Fundacji.