W roku 2014 zrodził się pomysł powołania do życia cyberarmii. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń myśląc o projekcie zakładała wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w narodowym systemie obronnym, gdzie członkowie deklarują swoje wsparcie dla Państwa Polskiego w sytuacji zagrożenia, zakładając swoją stałą profilaktyczną aktywność.

STRUKTURY ORGANIZACYJNE

W roku 2015 zostało powołane do życia Stowarzyszenie, które ostatecznie przybrało nazwę – Polska Obywatelska Cyberobrona – POC. Zgodnie z art. 45 Prawa o Stowarzyszeniach, zakres działalności Stowarzyszenia uzgodniony musiał być z Ministrem Obrony Narodowej, gdyż planowana działalność POC bezpośrednio związana jest z obronnością państwa. Takie uzgodnienie nastąpiło z wynikiem pozytywnym.

Przygotowując się do założenia Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony przejrzeliśmy szczegółowo doświadczenia wiodących w tego typu przedsięwzięciach krajów. Przeanalizowaliśmy koncepcje ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Estonii i Łotwy.

W 8-mym numerze Informatora o ochronie teleinformatycznej CIIP focus , z listopada 2014 roku, Mirosław Maj opisuje jak podobny projekt realizowany jest w kilku krajach. Jakie są jego zalety i jak wyglądają różne modele.

CHCESZ PRZYSTĄPIĆ DO POC?

Aby przystąpić do POC należy mieć polskie obywatelstwo, być osobą pełnoletnią, niekaralną. Bardzo ważna przy wstąpieniu będzie deklaracja wkładu pracy. Członkostwo w POC jest na warunkach opt-in – opt-out. Tzn. w każdym momencie można do cyberarmii przystąpić, rzecz jasna po spełnieniu warunków, i w każdym momencie z niego wystąpić. Dla realizacji części zadań konieczne będzie posiadanie dopuszczenia do przetwarzania informacji niejawnych. Jeśli kandydat nie posiada uprawnień, będzie musiał zadeklarować gotowość do przejścia postępowania sprawdzającego. Stawiamy nie tylko na czyste kompetencje techniczne. Zakładamy możliwość przystąpienia do inicjatywy specjalistów z innych obszarów – np.: prawników czy specjalistów od socjotechniki.

Członkowie POC nie pobierają stałego wynagrodzenia. Istnieje możliwe wsparcie budżetem pozwalającym na realizację zadań związanych z prowadzeniem wybranych, ustalonych z ośrodkiem rządowym projektów. Chcemy również aby członkowie mogli korzystać z budżetu przeznaczonego na edukację, na przykład poprzez udział w wybranych konferencjach i szkoleniach.

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi opiniami, a przede wszystkim do włączenia się w samą inicjatywę Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony.

Strona internetowa POC: tutaj