MirekMajMirosław Maj 

Fundator Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i jednocześnie obecny jej prezes. Jest niezależnym ekspertem z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przez ostatnie 15 lat związany był z NASK, gdzie od 2001 roku kierował zespołem CERT Polska. Przez lata pracy w CERT Polska był zaangażowany w wiele inicjatyw i projektów na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Aktywnie uczestniczył w budowaniu nowych CERTów w Polsce i zagranicą, również szkoląc jego pracowników tych zespołów (w tym polski CERT rządowy i wojskowy). Koordynował projekt CLOSER, dzięki któremu powstało wiele nowych CERTów w krajach postsowieckich. Jest autorem opracowań i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa IT i prelegentem na wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Interesuje się szczególnie tematyką związaną z klasyfikacją i statystykami naruszeń bezpieczeństwa w sieci, współpracą ośrodków bezpieczeństwa, działalnością uświadamiająca, ochroną infrastruktury krytycznej i zwalczaniem nielegalnych treści w sieci. Jest inicjatorem serwisu www.cert.pl, współpracy pomiędzy zespołami bezpieczeństwa w Polsce – ABUSE Forum, oraz aktywnym współorganizatorem najstarszej polskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu IT – SECURE.
W swojej działalności aktywnie współpracuje z administracją państwową, między innymi jako członek zespołu pracującego nad Rządowym Programem Ochrony Cyberprzestrzeni. Reprezentował NASK i zespół CERT Polska w wielu krajowych organizacjach, między innymi w FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) i TERENA TF-CSIRT. Od lat aktywnie współpracuję z europejską agencją ENISA, pracując w
grupach roboczych powoływanych przez Agencję oraz przygotowując materiały szkoleniowe i analityczne.T

 

Zgodnie ze statutem Fundacja ma swoją Radę.
Skład Rady Fundacji: 


MaciejKozłowskiMaciej Kozłowski

Z wykształcenia astronom, absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń i współpracownik wybitnego polskiego astronoma, prof. Bohdana Paczyńskiego, jest bardzo mocno związany z rozwojem polskiego Internetu. Po studiach pracował w instytucjach prowadzących badania w dziedzinie astronomii i astrofizyki: w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Obliczeniowym PAN (obecnie Instytut Podstaw Informatyki PAN), wreszcie w Centrum Astronomicznym PAN. Uzyskał tytuł doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku starań środowiska naukowo-akademickiego o dostęp do międzynarodowych sieci komputerowych Maciej Kozłowski był w grupie inicjującej te działania i realizującej poszczególne etapy budowy sieci Internet w Polsce. Był bezpośrednio zaangażowany w uzyskanie zniesienia embarga na dostęp Polski do światowych sieci komputerowych i – wspólnie z Krzysztofem Hellerem i Rafałem Pietrakiem – w zorganizowanie sieci Internet w Polsce i dołączenie jej do światowego Internetu. Maciej Kozłowski jest jednym z założycieli NASK. W ciągu kolejnych lat istnienia NASK pełnił on kolejno: funkcję zastępcy dyrektora – pełnomocnika ds. budowy warszawskiej sieci komputerowej WARMAN (jednej z pierwszych w Europie sieci metropolitalnych w technologii ATM), zastępcy dyrektora ds. naukowych, zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej NASK oraz przewodniczącego Rady Użytkowników sieci WARMAN. W latach 2000–2009 był Dyrektorem NASK. Był organizatorem kolejnych edycji konferencji NASK z cyklu MIEDZESZYN i współorganizatorem konferencji SECURE, autorem wielu publikacji i wystąpień na temat Internetu i zaawansowanych technologii sieciowych na konferencjach w Polsce i za granicą.

Maciej Kozłowski jest współzałożycielem i aktywnym członkiem powstałej w 1999 r. międzynarodowej organizacji CENTR – Council of European National Top-level Domain Registries, której celem jest koordynacja serwisu nazw internetowych w krajach europejskich. Jest także członkiem założycielem stowarzyszenia Polskie Forum Społeczeństwa Informacyjnego “SPIN” i członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

RobertKoślaRobert Kośla

Microsoft Europe, dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności na Region Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1994 r. w Urzędzie Ochrony Państwa, najpierw w Wydziale Badań Rozwoju i Wdrożeń Biura Szyfrów (następnie Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki). W latach 1998-2002 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a w latach 2002-2006 zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (DBTI) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierował pionem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego nadzorując m.in. prace Laboratorium Ochrony Kryptograficznej, Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej i Laboratorium Ochrony Fizycznej DBTI ABW. Współautor koncepcji budowy środków ochrony informacji niejawnych oraz krajowego schematu badań i certyfikacji tych środków (m.in. z wykorzystaniem kryteriów ITSEC, Common Criteria oraz kryteriów krajowych). Współautor projektu ustawy o podpisie elektronicznym.

W latach 1998-2008 reprezentował Polskę w Komitecie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO, następnie NATO Information Assurance Sub-Committee (SC/4). Współautor dyrektyw i zaleceń technicznych opracowanych przez grupy robocze Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO. W latach 2006-2008 zastępca dyrektora ds. systemów SIS i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA, gdzie pełnił funkcję krajowego lidera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS1+, SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, kierunek systemy informatyczne, specjalizacja: systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

 

KrzysztofSzczypiorskiKrzysztof Szczypiorski

Krzysztof Szczypiorski jest profesorem Politechniki Warszawskiej (PW) zatrudnionym w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI). Jego zainteresowania naukowe obejmują: teorie obserwacji zmiany, bezpieczeństwo sieciowe, informatykę śledczą, biały wywiad oraz sieci bezprzewodowe.

Posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji (1997, z wyróżnieniem) oraz stopnie: doktora nauk technicznych (2007, z wyróżnieniem) i doktora habilitowanego nauk technicznych (2012) w zakresie telekomunikacji uzyskane na WEiTI PW. W 2013 ukończył studia podyplomowe z psychologii motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest także absolwentem Szkoły Biznesu im. Hassa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA (2013).

Twórca i kierownik centrum szkoleniowego International Telecommunication Union Internet Training Centre (ITU-ITC – http://itu-itc.pl/) ustanowionego w 2003 roku. Kierownik grupy badawczej Network Security Group na PW (http://secgroup.pl/). Kierował projektami fundowanymi przez: Siły Zbrojne USA (w tym Armię USA i Siły Powietrzne USA), Unię Europejska (FP7), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fonds National de la Recherche (Luksemburg). Autor lub współautor ponad 180 publikacji, w tym ponad 130 artykułów, jednego patentu oraz ponad 50 referatów zaproszonych. Od ponad 20 lat pracuje jako niezależny konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego, telekomunikacji i informatyki, m.in. dla: Cisco, Hewlett-Packard, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Finansów, Oracle, Orange, Polkomtel, PwC, T-Mobile. Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).