Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

26 marca 2013 roku został przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK).

System ochrony IK jest budowany w Polsce po raz pierwszy co sprawia, że wymierne efekty pojawią się dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Z doświadczeń innych krajów, wynika, że budowa skutecznego systemu IK w Polsce może zająć kilka lat.

W szczególności polecamy załacznik nr 2, który zawiera zestaw standardów, dobrych praktyk i rekomendacji służących do sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Wśród nich są również te które dotyczą ochrony teleinformatycznej (Rozdział 2.8).

Jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, za przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej odpowiedzialne jest RCB) – „Zgodnie z tym podejściem – NPOIK duży nacisk kładzie na działania informacyjne i edukacyjne. Aby ułatwić proces wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu ochrony infrastruktury krytycznej. Program przewiduje organizację forów na szczeblach krajowym, systemowym (branżowym) i wojewódzkim. Uczestnikami forów będą przedstawiciele administracji i przedsiębiorcy.”

Program przewiduje również działania edukacyjne i szkolenia mające na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników procesu ochrony infrastruktury krytycznej.

Infrastruktura krytyczna jest zdefiniowana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

• zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

• łączności,

• sieci teleinformatycznych,

• finansowe,

• zaopatrzenia w żywność,

• zaopatrzenia w wodę,

• ochrony zdrowia,

• transportowe,

• ratownicze,

• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych

i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej:

 

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Załącznik 1 – Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej

Załącznik 2 – Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.

Na pewno będziemy świadkami rożnych rozmów i dyskusji nad tym programem. Będziemy je śledzić z uwagą.

 

 

Share Button