Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

26 marca 2013 roku został przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK).

System ochrony IK jest budowany w Polsce po raz pierwszy co sprawia, że wymierne efekty pojawią się dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Z doświadczeń innych krajów, wynika, że budowa skutecznego systemu IK w Polsce może zająć kilka lat.

W szczególności polecamy załacznik nr 2, który zawiera zestaw standardów, dobrych praktyk i rekomendacji służących do sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Wśród nich są również te które dotyczą ochrony teleinformatycznej (Rozdział 2.8).

Jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, za przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej odpowiedzialne jest RCB) – “Zgodnie z tym podejściem – NPOIK duży nacisk kładzie na działania informacyjne i edukacyjne. Aby ułatwić proces wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu ochrony infrastruktury krytycznej. Program przewiduje organizację forów na szczeblach krajowym, systemowym (branżowym) i wojewódzkim. Uczestnikami forów będą przedstawiciele administracji i przedsiębiorcy.”

Program przewiduje również działania edukacyjne i szkolenia mające na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników procesu ochrony infrastruktury krytycznej.

Infrastruktura krytyczna jest zdefiniowana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

• zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

• łączności,

• sieci teleinformatycznych,

• finansowe,

• zaopatrzenia w żywność,

• zaopatrzenia w wodę,

• ochrony zdrowia,

• transportowe,

• ratownicze,

• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych

i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej:

 

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Załącznik 1 – Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej

Załącznik 2 – Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.

Na pewno będziemy świadkami rożnych rozmów i dyskusji nad tym programem. Będziemy je śledzić z uwagą.

 

 

Share Button